Biblioteka

 

Misją biblioteki Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest wspomaganie i aktywne wspieranie procesów edukacyjnych i naukowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej oraz studentów.

Godziny otwarcia

Biblioteka EWSB czynna: / Library EWSB open:

Czwartki / Thursday         9:00 – 14:00

Soboty / Saturday        9:00 – 14:00

Wypożyczone książki można oddać w dziekanacie EWSB

Borrowed books can give to the Dean EWSB

 

Kontakt

Biblioteka Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu
Al. Niepodległości 6
61-874 Poznań

e-mail: k.horemska@universityofbusiness.eu

Pracownicy

ZBIORY

Gromadzone są wydawnictwa (opracowania naukowe, podręczniki, skrypty, materiały konferencyjne, roczniki czasopism) z zakresu, m.in.: ekonomii, zarządzania, także zarządzania w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, human relations, marketingu, przedsiębiorczości, reklamy, finansów, bankowości, rachunkowości, logistyki, organizacji i ekonomiki transportu, hotelarstwa, informatyki, matematyki, ochrony środowiska, Unii Europejskiej, języków obcych, również z filozofii, psychologii, socjologii, prawa. Biblioteka posiada także zbiory specjalne (normy, raporty, zalecenia) oraz zbiory audiowizualne. Część księgozbioru podstawowego udostępniana jest tylko w czytelni. Tutaj również studenci mają możliwość przejrzenia czasopism.

  Przejdź do Katalog ON-LINE

REGULAMIN

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni wszystkim zainteresowanym. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają: pracownicy EWSB w Poznaniu oraz studenci. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z zasobów biblioteki są zawarte w Regulaminie biblioteki EWSB.

  Przeczytaj Regulamin (PDF)

ZAPISY

Warunkiem zapisu do biblioteki jest czytelnie wypełniona Karta zapisu (kartę zapisu również można otrzymać w bibliotece EWSB). Wypełniona karta powinna być własnoręcznie podpisana w obecności bibliotekarza. Informacje podane na Karcie zostają wprowadzone do Systemu ProgMan.

System automatycznie generuje login składający się z 6. liter – pierwszej litery imienia i pięciu liter nazwiska, np.: Adam Kowalski, Login: akowal. Hasłem jest numer legitymacji. Hasło można zmienić po pierwszym zalogowaniu.

 Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej. W przypadku pojawienia się kłopotów z logowaniem – proszę zwrócić się do bibliotekarza. Książki rezerwowane przez Internet czekają na Czytelnika 3 dni.

  Pobierz Kartę zapisu (PDF)

DYDAKTYKA

Bibliotekarz może pomóc użytkownikowi w poszukiwaniu niezbędnej literatury w zasobach własnych oraz innych bibliotek. Udzieli także informacji na temat sposobu i możliwości korzystania z dostępnych baz danych. Dla osób, którzy chcą umiejętnie wyszukiwać informacje w katalogu bibliotecznym, bazach danych lub Internecie biblioteka proponuje krótkie szkolenia:

 • posługiwania się katalogiem on-line biblioteki EWSB, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak np. wyszukiwania zbiorów na dany temat,
 • z obsługi baz danych dostępnych w bibliotece EWSB – szkolenie dotyczyć może wszystkich baz lub tylko wybranych,
 • nabycia umiejętności wyszukiwania informacji naukowych w katalogach innych bibliotek, bazach danych i Internecie – niezbędnych przy pisaniu prac.

Dla piszących prace (zaliczeniowe, semestralne lub dyplomowe) pomoc w zakresie:

 • tworzenia bibliografii,
 • przypisów bibliograficznych do wydawnictw drukowanych,
 • przypisów bibliograficznych do wydawnictw elektronicznych

Biblioteka organizuje indywidualne szkolenia dla studentów po wcześniejszym zgłoszeniu (dla studiów stacjonarnych – w środy 16:00-17:00; niestacjonarnych – w soboty od 16:00 – 17:00). Zainteresowanych zorganizowaniem wyżej wymienionych szkoleń prosimy o kontakt:

kustosz mgr Krystyna Horemska

e-mail: k.horemska@pwsb.pl

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) – dostęp do zasobów tylko na terenie EWSB – z komputerów stacjonarnych i bezprzewodowych. WBN umożliwia korzystanie z baz: Elsevier; Springer; SciVerse Scopus; Wiley & Blackwell; Web of Knowledge [Web of Science/ICM - bazy SCI-Ex, SSCI i A&HCI | informator lub dostęp on-line (w tym także bazy JCR i CPCI) na serwerze Web of Knowledge (Thomson Reuters)]; EBSCO; konsorcyjnego dostępu do zasobów treściowych; polskich zasobów wydawniczych i bibliograficznych; innych zasobów.

Web of Knowledge

W roku 2012 jest kontynuacja ogólnokrajowej licencji akademickiej na dostęp do baz na platformie Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters. Licencja obejmuje pakiet baz Web of Science z rocznikami od 1945 do rocznika biżącego włącznie (w tym bazy SCIE – roczniki archiwalne od 1945, SSCI – roczniki archiwalne od 1956, oraz AHCI – roczniki archiwalne od 1975), bazę CPCI (części Science oraz Social Science & Humanities, roczniki 1990-2011) oraz bazę JCR (najświeższy opublikowany rocznik). Komplet baz jest udostępniany na serwerze Wydawcy. Pakiet WoS jest ponadto archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (na razie zgromadzone są roczniki WoS począwszy od 1996). Platforma Web of Knowledge ta obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należy:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE),
 • Social Science Citation Index (SSCI),
 • Art & Humanities Citation Index (AHCI) i
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR), która zawiera informacje między innymi o wartościach wskaźnika Impact Factor™ oraz Essential Science Indicators (ESI), prezentującej dane do oceny jakości artykułów.

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako baza Web of Science (WoS) [wyszukiwanie publikacji cytowanej] będący częścią WoK. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), w której około 11.000 czasopism podlega bieżącej indeksacji, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI indeksowane są dodatkowo wybrane artykuły z czasopism z nauk ścisłych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „Cited Reference Searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowalności czasopism, a baza ESI – rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów.

SCOPUS

Baza SciVerse Scopus – zawiera 46 mln rekordów, 70% wraz z abstraktami, indeksuje prawie 19 500 tytułów pochodzących od 5 000 wydawców z całego świata, obejmuje ponad 4,6 mln artykułów z konferencji, zapewnia 100% indeksowania zawartości bazy Medline, oferuje zaawansowane narzędzia do oceny bibliometrycznej badań naukowych. Zaprojektowana z myślą o naukowcach, łatwa w obsłudze, kompleksowa baza SciVerse Scopus umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych informacji, zapewniając najwyższej klasy wsparcie w procesie przeszukiwania literatury naukowej. Informacje dotyczące poznania możliwości SciVerse Scopus zawarte są w Podręczniku Użytkownika SciVerse Scopus.

EBSCO

EBSCO (Baza: Business Source Premiere)

EBSCO Business Source Complete – największa pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania, księgowości i finansów. Zawiera 3.740 tytułów czasopism (2.027 recenzowanych naukowo) w tym 2.841 pełnotekstowych. Baza umożliwia ponadto wyszukiwanie cytowań naukowych oraz posiada profile 40.000 autorów najczęściej cytowanych w bazie. Oprócz czasopism baza zawiera również pełne teksty raportów finansowych, inwestycyjnych, przemysłowych, ekonomicznych, streszczenia najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu, wybrane książki i monografie, publikacje ICON Group International oraz profile przedsiębiorstw i analizy typu SWOT oraz cykl seminariów wygłaszanych na wydziale Uniwersytetu Harvarda (wideo). Baza aktualizowana codziennie.

IBUK

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, że od 1 grudnia 2013 r. nie będzie kontynuacji rocznej prenumeraty on-line IBUK. Decyzja została podjęta po analizie korzystania z bazy w okresie ostatniego roku (raporty otwarć, dostępu i czasu korzystania z wybranych książek).

Obserwuje się natomiast coraz bardziej rozpowszechnioną formę indywidualnego dostępu do potrzebnych podręczników drogą elektroniczną.

Informacja o kosztach i możliwości dostępu dla osób indywidualnych, chcących korzystać z biblioteki naukowej on-line znajduje się na stronie www.ibuk.pl.

Nowa wersja IBUK (MyIBUK) umożliwia:

 • podkreślanie fragmentów tekstów i ich tagowanie – tworzenie znaczników w e-książce
 • tworzenie zakładek
 • tworzenia własnych notatek, wstawiania przypisów, bibliografii
 • udostępnianie notatek i fragmentów tekstów za pomocą Facebooka, Twittera, maila
 • możliwe jest także wyszukiwanie wewnątrztekstowe

Możecie Państwo także skorzystać z 7-dniowego darmowego testu. Szczegóły na stronie www.ibuk.pl

CZYTELNIA ON-LINE

 • Czytelnia on-line, legalnie udostępniająca szerokiemu kręgowi użytkowników pełne, elektroniczne wersje najciekawszych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN. Istnieje także możliwość drukowania wybranych fragmentów książek. Dzięki bardzo niskim cenom, publikacje PWN dostępne są praktycznie dla każdego.
 • Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne. Lista czasopism o profilu naukowym redagowana przez Bibliotekę Jagiellońską (2249 tytułów). Zasoby dostępne są bezpłatnie w całości lub w części w Internecie.
 • Polskie czasopisma elektroniczne ARIANTA. Baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych redagowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego.
 • Baza danych IDEAS to duża bibliograficzna baza danych – w dziedzinie ekonomi – weryfikowana przez University of Connecticut. W bazie jest około miliona informacji, z czego ok. 800 tys. artykułów i innych materiałów pełnotekstowych.
 • Statystyka oferuje pomoc w zrozumieniu, a także stosowaniu metod statystycznych. Przedstawiony materiał został opracowany przez dział R&D firmy StatSoft, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów statystycznych dla studentów oraz absolwentów, i obejmuje szeroką gamę zastosowań, włączając zastosowania biznesowe, prognozowanie, nauki społeczne i badania ankietowe, badania laboratoryjne (biomedyczne, rolnicze, itp.), data mining, zastosowania w inżynierii i kontroli jakości, a także wiele innych. Internetowy Podręcznik Statystyki rozpoczyna się od przeglądu istotnych (kluczowych) pojęć, następnie znajdziemy szczegółowe omówienie określonych dziedzin statystyki, podzielonych tutaj na rozdziały, a dostępnych poprzez naciśnięcie odpowiadających im przycisków, reprezentujących poszczególne klasy technik analitycznych. Załączono także glosariusz pojęć statystycznych, a także bibliografię. Wersję angielską możemy znaleźć pod adresem http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.

WSPOŁPRACA Z BIBLIOTEKAMI

Korzystanie z innych bibliotek na podstawie podpisanej umowy o współpracy

Biblioteka EWSB w dniu 5 grudnia 2010 r. zawarła porozumienie o współpracy z bibliotekami uczelni w Poznaniu:

 • Biblioteką PTPN (nieodpłatnie), Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29 / czynna: pon.-pt. 9.00-17.45; w soboty 9.00-12.00;
 • Publiczną Biblioteką Pedagogiczną (zapis do biblioteki – 10 PLN) / Poznań, ul. Bułgarska 19 / czynna: pon.-pt. 9.00-19.00; w soboty 9.00-15.00

KOMUNIKAT dla chcących zapisać się do jednej z ww. bibliotek: należy skontaktować się z biblioteką EWSB celem pobrania zaświadczenia o studiach bądź zatrudnieniu w EWSB. Pracownicy i studenci EWSB mogą korzystać ze zbiorów bibliotek uczestniczących w porozumieniu, którego główną ideą jest koordynacja działań w zakresie udostępniania zbiorów.

Czytelnia BG UE w Poznaniu

Z Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego, mieszczącej się w Budynku Collegium Altum, przy ul. Powstańców Wielkopolskich korzystać można zgodnie z obowiązującym regulaminem, bez możliwości wypożyczenia. Czytelnia BG UE czynna jest: pon.-pt. 8.00 – 20.00; sob. 8.00-16.00, niedz. 08.00-15.00

Inne informacje

LINKI

Informacje praktyczne:

Encyklopedie, słowniki:

Informacje prawno-finansowe, DU i MP:

Organy administracji Państwowej:

Ministerstwa, Parlamenty na świecie, inne:

Unia Europejska:

Instytucje Unii Europejskiej

Programy wspólnotowe

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Czasopisma, dzienniki:

DARCZYŃCY

Szanowni Państwo – Wykładowcy i Studenci EWSB

Zachęcamy do przekazania niepotrzebnych podręczników, bądź książek, które mogą być cenną pomocą dydaktyczną. Książki można przekazać do Biblioteki EWSB w formie darów pojedynczych woluminów lub kolekcji zbiorów. Naszych sponsorów i darczyńców uhonorujemy Dyplomami Biblioteki EWSB oraz specjalnymi ekslibrisami w książkach, które zostały przekazane naszej bibliotece.

Wykładowcy i Pracownicy

 • Prof. Edmund Kurtys – Rektor EWSB (2002-2011) – przekazał cenną kolekcję zbiorów wydanych w latach 1945-1999 oraz aktualnych podręczników
 • Prof. Tadeusz Mendel – Rektor EWSB od 2012 roku
 • Prof. Stanisław Magala – przekazał kilkadziesiąt aktualnych podręczników i monografii wydanych w języku angielskim
 • Mgr Tomasz Sworowski – Kanclerz EWSB
 • Prof. Grażyna Barkowiak
 • Mgr Agnieszka Blechert
 • Dr Katarzyna Czaińska
 • Dr Katarzyna Grzybowska
 • Prof. Władysław Górski
 • Mgr Krystyna Horemska
 • Dr Piotr Odrakiewicz
 • Dr Hubert Paluch
 • Prof. Magdalena Wyrwicka
 • Dr Jerzy Zielenkiewicz
 • Dr Piotr Dzikowski
 • Prof. Peter Szaffko

Studenci

 • Łukasz Redel,absolwent 2009
 • Dorota Lubońska, absolwentka 2010
 • Klaudyna Lubońska, studentka III roku (2010/11)
 • Jacek Sompolski, student III roku (2010/11)
 • Daniel Kaczmarek, absolwent 2008/2009
 • Maciej Grala, absolwent 2008/2009
 • Dorota Kalarus I rok 2011/12
 • Roma Semik, III rok 2012/2013