Projekty

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tej pory mamy możliwość korzystania z funduszy europejskich jako formy dofinansowania realizacji m.in. projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczych. Pierwszy okres wykorzystania tych środków jest już za nami. Według danych z końca listopada 2008 roku Polska wykorzystała 7,7 mld euro, czyli 93 proc. z dostępnej dla niej kwoty 8,6 mld euro funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

Kolejną szansą dla Polski jest alokacja środków UE na lata 2007-2013, który w naszym kraju realizowany jest m.in. w ramach następujących programów pomocowych:

 • Program Opercacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Innowacyjna Gospodarka
 • Program Infrastruktura i Środowisko

Dla naszej Uczelni kluczowy jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który w dużym uproszczeniu ma za zadanie wesprzeć rozwój zasobów ludzkich w kraju. Łącznie, w ramach POKL, do podziału jest ponad 11,4 mld EUR, w tym 9,7 mld EUR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu państwa.

EWSB rozpoczęła starania o dofinansowanie projektów edukacyjnych przygotowanych przez naszą kadrę. Działania te przyniosły rezultaty w postaci dofinansowania poniższych projektów:

 • Shakespeare in school – warsztaty teatralno-językowe (dwie edycje)
 • Poznańska przedsiębiorczość akademicka
 • Kompetentny Absolwent – program rozwoju studentów i absolwentów
 • Zarządzanie w hotelarstwie – studia w języku angielskim oraz szkolenia dla osób spoza środowiska akademickiego
 • Uczelnia z przyszłością – program rozwoju Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Uczelnia z przyszłością

Założenia projektu

„Uczelnia z Przyszłością - Program rozwoju Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu” nr POKL.04.01.01-00-024/10 oparto na własnych badaniach oraz ogólnodostępnych opracowaniach. W ten sposób zdefiniowano 3 podstawowe problemy:

 • brak wykwalifikowanej kadry anglojęzycznej w wielkopolskich przedsiębiorstwach,
 • brak polskich nauczycieli akademickich mogących zapewnić odpowiedni poziom kształcenia na kierunkach, których językiem wykładowym jest angielski,
 • duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających bardzo dobrą znajomość obsługi komputera oraz biegle posługujących się językiem angielskim.

W związku z powyższym za cel ogólny projektu przyjęto wdrożenie, do końca września 2015 roku, planu rozwojowego Uczelni obejmującego uruchomienie i realizację 3-letnich studiów licencjackich na kierunku „Filologia”, specjalności „Filologia angielska” i specjalizacji „Lingwistyka menedżerska”, podniesienie kompetencji kadry akademickiej nowo utworzonego Wydziału Filologii oraz wdrożenie programu zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość dla łącznej grupy 374 osób, w tym co najmniej 181 kobiet. Docelowo przewidziano 399 uczestników, których obejmie wsparcie. Podzielono ich na 3 grupy:

 • studenci
 • kadra akademicka
 • kursanci (uczestnicy kursów blended learning)

Szczegóły wsparcia

 • W Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu uruchomiono nowym kierunek, filologię, specjalność „Filologia angielska”, specjalizacja „Lingwistyka menedżerska”. Działania dotyczą uruchomienia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich dla grup z wykładowym językiem angielskim na lata akademickie 2011/2012 i 2012/2013. Jest to na uczelni zupełnie nowa oferta studiów, których językiem wykładowym jest angielski. W ramach wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni przewiduje się także utworzenie laboratorium lingwistycznego, biblioteki zaopatrzonej w adekwatne pozycje książkowe itp. Studia w ramach specjalności filologia angielska trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Celem studiów jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu biznesu oraz nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie: prowadzenie rozmów zawodowych.
 • Drugim co do ważności zadaniem w projekcie jest wdrożenie metod kształcenia na odległość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz szkoleń. W ramach projektu została opracowana nowoczesna platforma multimedialna wspomagająca proces nauczania na odległość czyli tzw. e-learning. Platforma jest wsparciem w nauce dla studentów nowo utworzonego kierunku. Dodatkowo, w przypadku szkoleń przyjęto, iż 50% zajęć prowadzona będzie na platformie, 50% w formie stacjonarnej. Na platformie umieszczono i udostępniono szkolenia z tematyki Business English i obsługi aplikacji pakietu MS Office.
 • Program doszkalania specjalistycznego dla kadry dydaktycznej Uczelni prowadzącej zajęcia w ramach nowego kierunku czyli Filologii. Kadra dydaktyczna jest szkolona w zakresie:
  • nowych metod kształcenia – system szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę polską i zagraniczną,
  • Academic English – organizacja kursu językowego mającego na celu poszerzenie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim w środowisku akademickim oraz pogłębienie wiedzy o metodologii i terminologii prowadzenia badań naukowych, itp.
 • Poza tym, wykładowcy kierunku Filologia biorą udział w zagranicznych wyjazdach studyjnych m.in. do uczelni partnerskich oraz na konferencje i seminaria naukowe, celem poszerzenia swojej wiedzy o poznanie nowoczesnych metod kształcenia stosowanych za granicą.

Rezultaty przeprowadzenia wszystkich tych elementów składających się na realizację projektu „Uczelnia z Przyszłością - Program rozwoju Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu” skutkować będą:

 • zasileniem rynku pracy przez wykwalifikowaną kadrę na potrzeby firm współpracujących z zagranicznymi partnerami,
 • wzrostem umiejętności polskich wykładowców,
 • zasileniem rynku pracy o pracowników wyposażonych w dwie najwyżej doceniane i poszukiwane przez pracodawców umiejętności: znajomość języka obcego i obsługi komputera.

Zalezty POKL

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, to właśnie rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

(Przygotowane na podstawie strony www.efs.gov.pl)

Zalety kształcenia

Kształcenie niesie ze sobą wiele zalet. Poprzez naukę zdobywamy wiedzę z różnych dziedzin życia. Potrafimy czytać, pisać, orientujemy się w różnych zagadnieniach. Dzięki nauce możemy coś w życiu osiągnąć. Żyjemy przecież w czasach, kiedy to od kandydatów na wiele stanowisk pracy wymaga się rozległej wiedzy. Zgodnie z opracowaniami analizującymi statystyki rynku pracy można zauważyć, że problem bezrobocia w polskiej gospodarce występuje we wszystkich grupach wykształcenia. Jednakże bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest relatywnie najmniej.

Warto więc uczyć się języków obcych, poznawać tajniki dziedzin naukowych, zdobywać praktyczną wiedzę np. z obsługi komputera, aby w przyszłości zdobyć atrakcyjną pracę. Od poziomu wiedzy oraz naszych umiejętności zależy nasza kariera, sukcesy zawodowe, a także pozycja społeczna. Osobom posiadającym wykształcenie wyższe, łatwiej jest znaleźć pracę, niż komuś, kto zakończył swą edukację na szkole podstawowej.

Znając języki obce, jesteśmy w stanie porozumieć się z potencjalnym klientem zagranicznym, poruszać się po innym kraju, poznawać nowych ludzi z zagranicy, wiedząc jakie są tajniki prawa nie damy się oszukać, umiejętność obsługi komputera pozwoli nam efektywnie wykonywać obowiązki służbowe i porozumiewać się z firmami zlokalizowanymi na drugim końcu świata. Ucząc się zdobywamy znajomych, a nawet przyjaciół. Uczęszczając na zajęcia dodatkowe, wykłady czy też kursy poznajemy nowych kolegów i koleżanki, poszerzamy swoje kontakty towarzyskie. Zdarza się, że dzięki temu zdobywamy przyjaciela czy sympatię.

Niewątpliwym jest, że nauka w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważnym elementem życia każdego człowieka, dzięki niej stajemy się mądrzejsi, ale także lepiej zsocjalizowani. Dzięki niej na rynku pracy podnosi się nasza wartość, gdyż wyższe wykształcenie daje relatywnie największą szansę na zatrudnienie. Kształcenie to niewątpliwie dbanie o swoją lepszą przyszłość.

Filologia

Kierunek: Filologia

Specjalność: filologia angielska

Specjalizacja – lingwistyka menedżerska

Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności filologia angielska trwają trzy lata (bez podziału na semestry, w trybie ciągłym) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii angielskiej umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza-menedżera, pracy w firmach i korporacjach .

W trakcie studiów studenci zdobędą bardzo dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego (angielskiego języka biznesu), wiedzę o nim oraz jego historii. Poznają historię, kulturę i literaturę angielskiego obszaru językowego. Ponadto studenci posiądą umiejętność tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego tekstów ekonomicznych, prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, korespondencji handlowej, czytania i sporządzania dokumentacji oraz tekstów specjalistycznych.

Absolwent specjalizować się będzie w problemach biznesu tj. analizie rynku, marketingu, zarządzaniu, zawieraniu umów handlowych, a także posiądzie bardzo dobrą znajomość obcojęzycznej dokumentacji technicznej, produkcyjnej oraz ubezpieczeniowej oraz celnej.

Wiedza z wymienionych dziedzin, umożliwi swobodne reprezentowanie różnych podmiotów jak i samodzielne podejmowanie decyzji w sferze zarządzania.

Celem studiów jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu zarządzania oraz nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie: prowadzenie rozmów zawodowych.

Absolwenci specjalizacji otrzymują dobre podstawy teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu tłumacza języka specjalistycznego w biznesie, którym przyszły menedżer posługuje się w swoich kontaktach zawodowych.

Język angielski jest językiem wykładowym

Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym

loga_POKL_UE