Stypendia

O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się wszyscy studenci, niezależnie od trybu odbywania nauki. Prawo do otrzymania stypendium mają studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Stypendia socjalne mogą być łączone z innymi stypendiami, np. stypendiami fundowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (dla studentów pochodzących z obszarów wiejskich i restrukturyzowanych), stypendiami naukowymi fundowanymi przez samą Uczelnię, stypendiami fundowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu istnieje fundusz stypendialny dla najlepszych studentów. Stypendium naukowe przyznawane jest ze środków własnych Uczelni, jako nagroda za wysokie osiągnięcia w nauce. Uczelnia przyznaje również jednorazowe zapomogi dla studentów, a także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Wszelkich informacji dotyczących zasad przyznawania stypendium udziela:

Dział Księgowości  tel. 61 658 06 81