Erasmus+

Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest jednym z najważniejszych kierunków działań Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu, bodaj najważniejszym w kontekście głębokich i dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Nadrzędnym celem strategii Uczelni jest zagwarantowanie przyszłym absolwentom dobrego przygotowania zawodowego oraz zapewnienie im przewagi konkurencyjnej na rynku pracy nie tylko krajowym, ale i zagranicznym, dlatego kształcenie w EWSB odbywa się już teraz w środowisku międzynarodowym. Istnieje rozbudowana oferta kształcenia w języku angielskim, umożliwiamy w ramach studiów pierwszego stopnia studia w języku angielskim na dwóch kierunkach. Część zajęć dydaktycznych prowadzą nauczyciele akademiccy z krajów Unii Europejskiej oraz USA. Potwierdzeniem atrakcyjności uczelni na rynku międzynarodowym jest obecność w EWSB studentów z takich krajów jak: Nigeria, Kanada, Chiny, Turcja, Hiszpania czy Holandia.

Naczelną misją EWSB jest: Jesteśmy Uczelnią kształcącą ludzi biznesu otwartych na świat globalny i różnorodny.

UWAGA! W związku z prośbami studentów II tura zapisów została przesunięta w związku z czym część harmonogramu uległa zmianie.

Harmonogram aplikacji do programu Erasmus+.

Dodatkowy nabór ERASMUS+ czerwiec 2017

Szukasz więcej informacji o programie Erasmus+?  - szukaj "Strefa Studenta"

Deklaracja Polityki Erasmusowej

Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest jednym z najważniejszych kierunków działań Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu, bodaj najważniejszym w kontekście głębokich i dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Nadrzędnym celem strategii Uczelni jest zagwarantowanie przyszłym absolwentom dobrego przygotowania zawodowego oraz zapewnienie im przewagi konkurencyjnej na rynku pracy nie tylko krajowym, ale i zagranicznym, dlatego kształcenie w EWSB odbywa się już teraz w środowisku międzynarodowym. Rozbudowana oferta kształcenia w języku angielskim, umożliwia w ramach studiów pierwszego stopnia naukę w języku angielskim na dwóch kierunkach. Część zajęć dydaktycznych prowadzą nauczyciele akademiccy z krajów Unii Europejskiej oraz USA. Potwierdzeniem atrakcyjności uczelni na rynku międzynarodowym jest obecność w EWSB studentów z takich krajów jak: Nigeria, Kanada, Chiny czy Turcja.

Naczelną misją EWSB jest: Jesteśmy Uczelnią kształcącą ludzi biznesu otwartych na świat globalny i różnorodny.

W 2007 roku EWSB otrzymała Kartę Erasmusa, która umożliwia wymianę międzynarodową studentów, pracowników i wykładowców. Uczelnie partnerskie, z którymi podpisywane są umowy bilateralne, wybierane są na zasadzie: zgodności programowej, wspólnych projektów badawczych, planów rozpoczęcia lub rozszerzenia współpracy. Naczelną zasadą przy podpisywaniu umów jest chęć obustronnego rozwoju placówek i zacieśnienia kontaktów międzynarodowych, skutkujących intensyfikacją wymiany SMS, STA i STT.

Uczelnia, w ramach programu Erasmus+ współpracuje z uczelniami w całej Europie, a także z Turcją. Planujemy zacieśnienie kooperacji z uczelniami z takich krajów jak Czechy, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, Turcja, a także poszukiwanie potencjalnych uczelni partnerskich w innych destynacjach. W fazie przygotowawczej jest także intensywna współpraca z krajami Skandynawskimi, gdzie jedną z najliczniejszych grup emigranckich są Polacy. Pierwszym krokiem było podpisanie umowy bilateralnej w marcu 2013 roku z uczelnią z Vaxjo w Szwecji.

EWSB kładzie nacisk na coroczne zwiększanie mobilności studentów i pracowników. Mając na uwadze, że wymiana międzynarodowa podnosi kompetencje i doświadczenie osób wyjeżdżających, priorytetowo podchodzimy do mobilności studenckiej typu SMS i SMP. Wyjazdy studentów na studia lub praktykę realnie zwiększają atrakcyjność na rynku pracy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na europejskim rynku, niezwykle przydatne jest posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego za granicą, a także studiowanie na zagranicznej uczelni. Drugim ważnym aspektem mobilności w EWSB jest wymiana typu STT. Biorąc pod uwagę, iż pracownicy administracji i innych działów Uczeni nie posiadają rozbudowanej sieci kontaktów zagranicznych – program Erasmus+ jest niemalże jedyną szansą na zdobycie nowych kompetencji na zagranicznej Uczelni. Koordynator Programu Erasmus+ w EWSB kładzie nacisk, aby każdy pracownik przynajmniej raz wziął udział w programie. W corocznym raporcie liczba wyjeżdżających pracowników na szkolenia jest zawsze wyższa niż wykładowców na prowadzenie zajęć. W latach 2014-2020 planujemy kontynuować aktualną politykę wyjazdową, przypisując szczególną rolę wyjazdom studenckim na studia i praktyki, następnie pracowników na szkolenia, potem wykładowców na nauczanie.

Uczelnia EWSB prowadzi również studia podyplomowe, także w formule MBA.

W latach 2014-2020 EWSB planuje uruchomienie wspólnych studiów z przynajmniej dwoma uczelniami partnerskimi w ramach Programu Erasmus+.

Przed wyjazdem

Jeżeli otrzymałeś informację o zakwalifikowaniu się na wyjazd na studia:

 1. Skontaktuj się z Uczelnią goszczącą w celu ustalenia procesu aplikacyjnego, przedmiotów dostępnych dla studentów Erasmus, a także możliwości zakwaterowania (od Koordynatora otrzymasz dane kontaktowe Uczelni goszczącej)
 2. Wraz z Koordynatorem wypełnij Learning Agreement (w tym dokumencie znajdą się przedmioty, które będziesz musiał zdać za granicą)
 3. Załóż konto walutowe (Euro) - warunek opcjonalny
 4. Wypełnij wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (zał 1, zał 2) i złóż go w swoim oddziale NFZ
 5. Wykup dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC (zapewnia je m.in. karta Euro26)
 6. Z kompletem dokumentów zgłoś się do Koordynatora w celu podpisania umowy.
 7. Wypełnij test językowy w systemie OLS (warunek konieczny!)

Rozliczenie po powrocie

Po zakończeniu mobilności:

 • W terminie określonym w Umowie należy dostarczyć Koordynatorowi Transcript of Records wraz z zaświadczeniem o okresie pobytu na zagranicznej Uczelni.

 • Po powrocie należy wypełnić on-line ankietę beneficjenta programu Erasmus + (co stanowi warunek otrzymania ostatniej płatności stypendium).

 • W celu zaliczenia przedmiotów zdanych za granicą należy udać się do Prodziekana ds. studenckich – mgr Mariana Glinki z dokumentem Transcript of Records.

 • Na podstawie dostarczonego „Wykazu zaliczeń” Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Beneficjentowi zaliczenie okresu studiów/przedmiotów/egzaminów w uczelni partnerskiej za równoważny/e z okresem studiów/przedmiotami/egzaminami w Uczelni. Uczelnia może odmówić zaliczenia jedynie w przypadku, kiedy Beneficjent nie osiągnie zadowalających wyników lub nie spełni warunków określonych pomiędzy stronami jako niezbędne do otrzymania zaliczenia.

Informacje ogólne

Studiujesz i chcesz wyjechać na część studiów do zagranicznej uczelni?
Skorzystaj z możliwości oferowanych przez program Erasmus+!
Rekrutacja kandydatów na wyjazd w roku akademickim 2015/2016

Wymiana studentów w Erasmusie obejmuje wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni, która współpracuje z EWSB w programie Erasmus+. Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ są traktowane jako integralna część studiów w EWSB.

Kto i kiedy może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa? Student EWSB może ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus+ najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (dotyczy wyjazdu na studia).

Do jakich krajów można wyjechać? 

 • 28 krajów Unii Europejskiej;
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • Turcja.

Poniżej lista uczelni partnerskich EWSB:

 • Süleyman Şah University - Istanbul - Turkey
 • Bayburt University - Bayburt - Turkey
 • Escola Universitaria del Maresme ( Fundacio TecnoCampus Mataro - Maresme) - Mataro - Spain
 • University of Malta - Msida - Malta
 • Linnaeus University - Vaxjo - Sweden
 • Universitat de Girona - Girona - Spain
 • Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia
 • Patrium Christian University – Oradea – Romania
 • Akdeniz Universitesi – Antalya – Turkey
 • Avans University of Applied Science – Breda – Netherlands
 • Recep Tayyip Erdogan University – Rize – Turkey
 • Universidad de Salamanca – Salamanca – Spain
 • University of Debrecen – Debrecen – Hungary
 • Universidade do Algarve – Faro - Portugal
 • Fatih Universitesi – Istanbul – Turkey
 • Rusenski Universitet „Angel Kanchev” – Bulgaria
 • Cukurova Universitesi – Adana – Turkey
 • Universitat de Barcelona - Barcelona - Spain
 • Vysoka skola obchodni v Praze – Praha – Czech Republic
 • Universidad de Cordoba – Cordoba – Spain
 • Universitat Internacional de Catalunya – Barcelona – Spain
 • Universidad de Huelva – Spain
 • Vysoka Skola Karla Englise – Brno – Czech Republic
 • Ecole de Commerce Europeenne – Bordeaux / Lyon – France
 • Faculty of Economics and Business University of Barcelona - Barcelona -Spain
 • Latvian Business College - Riga - Latvia

Na jak długo? Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Studenci z reguły wysyłani są na okres, który łatwo jest zaliczyć np. 4 – 5m-cy. Pobyt nie może wykroczyć poza jeden, ten sam rok akademicki.

Jakie trzeba spełniać kryteria? Masz szanse na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (mierzone średnią ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni będziesz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać egzaminy.

Zaliczenie okresu studiów przez EWSB. Okres studiów za granicą będzie uznany za równoważny okresowi studiów w EWSB, pod warunkiem, że zaliczysz wszystkie przedmioty uzgodnione w „Porozumieniu o programie zajęć”.

Wysokość stypendium Erasmusa. Stypendium to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. Jego wysokość zależy od liczby wyjeżdżających studentów oraz środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na dany rok akademicki. Aktualne stawki stypendium.

Inne sprawy finansowe. Stypendysta Erasmus+ jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeśli przysługuje Ci stypendium krajowe (np. socjalne lub rektora dla najlepszych studentów), to będziesz je otrzymywać również w czasie studiów za granicą. Studenci otrzymujący stypendium socjalne dodatkowo otrzymują 200E miesięcznie podczas wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej.

Możliwości dla studentów niepełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmus+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci. Mogą jednak wystąpić o dodatkowe fundusze na wyjazd. Stypendystom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowe wsparcie, o które należy się ubiegać we Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać wyższe stypendium Erasmusa w EWSB.

Gdzie ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmusa+? O wyjazd na część studiów możesz się ubiegać w EWSB. Studenci zainteresowani wyjazdem proszeni są zgłaszać mailowo chęć wyjazdu w roku akademickim 2015/2016. W zgłoszeniu proszę podać:

 • imię, nazwisko
 • kierunek, rok, tryb studiów
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • nazwę uczelni partnerskiej
 • proponowany okres pobytu

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres i.komorowska@universityofbusiness.eu. Zgłoszenie nie jest równoważne z zakwalifikowaniem na wyjazd. Kwalifikacja zależeć będzie od oceny Komisji Rekrutacyjnej oraz ilości środków przyznanych EWSB na rok akademicki 2015/2016.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Polska strona Erasmus+

Komisja Europejska – Program Erasmus+

Erasmus+ Student Network

Praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.
Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
Przed wyjazdem należy podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement contract) i Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement).

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji czy Chorwacji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!
Sprawdź oferty:

http://erasmusintern.org/

Mobilność kadry akademickiej

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą także obejmować mobilność pracowników uczelni:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii zaliczają się także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Nie dopuszcza się uczestniczenia w konferencji w ramach wyjazdu stypendialnego z Programem Erasmus+.

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby:

 • zatrudnione w EWSB na podstawie umowy o pracę,
 • wyjeżdżające po raz pierwszy w roku akademickim 2015/2016

Pracownik EWSB zgłasza chęć wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+ bezpośrednio do Koordynatora Uczelnianego Programu ERASMUS+.

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów pracowników Uczelni znaleźć można w Regulaminie wyjazdów pracowników i studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w ramach Programu Erasmus+, oraz w broszurze.

For foreigners

Why we need you?

You are:

 • Ambitious;
 • Intelligent;
 • Smart;
 • Determined
 • person who wants and knows how:
  • To become successful;
  • To achieve a lot in life;
  • To be the first;
  • To build the future he/she always dreamt about.

We need you! Become a student of EUCB!

Traditionally, all great people studied abroad! Choose Europe and EUCB and show the world who you are!

Benefits from studying in Poznań:

Poznań is the perfect place for an international student. Here students from different countries are easily integrated into multinational European student environment, find good friends and useful contacts.

Being one of the biggest cities of EU member-state, Poznań is one of the safest cities in the world. Local population is kind-hearted, very friendly towards foreigners (especially international students), and you will feel maximal comfort here.

Life in Poznań is pleasant and affordable for students from abroad. Prices on accommodation, public transport, food etc. do not call for big expenses; therefore you will be able to live comfortably here.

Poznań provides limitless opportunities for clever and purposeful young people like you!

Benefits from studying at EUCB

 • We will help you to receive all necessary documents (visa, residence permit etc.).
 • You can contact EUCB at any time and receive an answer to any question.
 • EUCB enables its students to combine studies with work.
 • You (just like all our students) will be sent on an obligatory work practice to a company, which corresponds to your field of studies.
 • Tuition fee at EUCB is one of the lowest, which is immeasurable with the knowledge and opportunities, which we will provide you with.
 • If you enter EUCB, this already means, that you are the one, who knows how to achieve success and already started walking in its direction.

Below few usefull links:

Emergency numbers:

In case of emergency: 112

Police: 997

Fire brigade: 998

Ambulance: 999

Available Courses

 • Ethics iand etiquette of EWSB / Etiquette and good manners
 • Library course
 • Foreign language
 • Psychology
 • Interpersonal communication
 • Safety and hygene of work place
 • Physical education
 • Microeconomics
 • Mathematics
 • Information technologies
 • Basics of management
 • Finance
 • Logistics management
 • Law
 • Basics of EU
 • Marketing
 • Foreign language
 • Marketing research
 • Statistic
 • Organizational science
 • Intellectual property right
 • It in management
 • Human resource management
 • Financial accounting 
 • Entrepreneurship
 • Global Thinking 
 • Business-social responsibility and integrity 
 • Intercultural communication and negotiations 
 • Business English 

More information about courses: Part I and Part II

Please contact our Erasmus+ Coordinator to check which courses are going to be started in current academic semester.

Agenda of Academic Year

Kontakt

Koordynator Erasmus+
Izabella Komorowska
Mail: i.komorowska@universityofbusiness.eu
Tel. 48/61 833 14 33 wew. 111
Biuro koordynatora czynne we wtorki i czwartki 9:00-17:00 lub inny termin po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym

Foreign students who are looking for more informations please check also informations on our new website www.universityofbusiness.eu

ERASMUS+ wspomnienia

Aleksandra Lawren, Barcelona (Hiszpania)

Aleksandra Lawren, Barcelona (Hiszpania)Tak jak chciałam zostałam w Barcelonie. Po stażu dostałam kontrakt w hotelu na 6 miesięcy, który teraz w kwietniu przedłużam na kolejne pół roku. Także wszystko nabiera tempa i nie mam zamiaru wracać do Polski. Chyba do końca życia będę wdzięczna uczelni, za pomoc w realizacji mojego planu, który jak widać otworzył drzwi do mojej kariery w hotelarstwie i nie tylko. Bardzo pozdrawiam i mam nadzieje, że wszyscy studenci będą korzystać w wyjazdów na Erasmusa!

Michał Semmler, Huelva (Hiszpania)

Michał Semmler, Huelva (Hiszpania)Do Huelvy przyjechałem pod koniec września, na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Już na samym początku pojawiły się problemy z przedmiotami wykładanymi w języku angielskim – program zajęć jaki wybrałem do zrealizowania w learning agreement w niczym nie pokrywał się z rzeczywistością. Jak się później okazało było to jedyne rozczarowanie jakie mnie spotkało w czasie całego stypendium. Huelva nie jest dużym miastem, ok 150 000 mieszkańców, więc poruszanie się po niej, bez konieczności korzystania z komunikacji miejskiej, nie sprawia większych problemów. Mimo to Universidad de Huelva robi spore wrażenie. Składa się on z trzech campusów – La Merced, historyczny budynek położony w samym centrum miasta, gdzie znajduje się wydział nauk biznesowych, i w którym odbywała się większość moich zajęć. Campus El Carmen, ulokowany na obrzeżach miasta – nowoczesny kompleks kilkunastu budynków dydaktycznych, administracyjnych, hal sportowych, boisk oraz kortów. Trzecim campusem jest wydział nauk technicznych, La Rabida, położony w przemysłowym centrum regionu, kilka kilometrów za miastem. Universidad de Huelva jest zrzeszony w ESN, dzięki czemu opieka i pomoc miejscowych studentów była nie do opisania. Praktycznie nie było tygdonia, żeby członkowie ESN’u nie organizowali dla nas jakiś atrakcji, od zwykłych spotkań w parku przy grilu, po różnego rodzaju imprezy tematyczne i na wycieczkach skończywszy. Oprócz tego uczelnia oferowała też szereg bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, kółko kina hiszpańskiego, czy codzienne zajęcia sportowe – każdego dnia coś innego. Jednakże największym plusem jest bliskość oceanu i przepięknych plaż, jak również klimat – chyba ani razu temperatura nie spadła poniżej 10C. Wyjazd na stypenium Erasmusa jest niesamowitą przygodą, dzięki której można nie tylko poznać kulturę czy nauczyć się języka, ale również nawiązać szereg nowych i wspaniałych znajomości.

Emilia Marmur i Piotr Krótki, Kolding (Dania)

Emilia Marmur i Piotr Krótki, Kolding (Dania)Uczelnia jest piękniejsza niż myśleliśmy! Jest artystycznie i nowocześnie zaprojektowana. Na ścianach wiszą obrazy, ławki w salach są najczęściej poukładane w literę „U”, a w stołówce płynie woda (dosłownie! Coś niesamowitego, ponieważ, aby przejść do stolika, trzeba przejść przez most). Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Już na początku grudnia mamy egzamin z marketingu kulturowego, a następnie z organizacji, finansów i ekonomi oraz z marketingu. Egzaminy kończą się 11 stycznia, więc praktycznie większość pierwszego miesiąca 2011 roku mamy na zwiedzanie. Dania to niesamowity kraj! Choć na co dzień nie ma świątecznych trolli oraz wikingów, wszędzie są świeczki w oknach, a na gankach wystawione są kwiaty w doniczkach (wrzosy oraz orchidee). Zajadamy się tutejszymi smakołykami: karbonade (coś w stylu naszych polskich kotletów mielonych), polse (długa czerwona parówka w bułce), plaegschokolade (wykwintne cienkie paski czekoladowe, które łatwo rozpuszczają się na naleśnikach) oraz ser pleśniowy z Bornholmu. Z okien mieszkania widzimy zamek Koldinghus, który był zbudowany w średniowieczu. Jednak obecnie znajduje się w nim muzeum historii Danii oraz organizowane są tam wystawy sztuki nowoczesnej. Obok zamku znajduje się największe jezioro Slotsoe. Przechodzimy obok niego, gdy idziemy do biblioteki, która jest nowocześnie wyposażona (ponad 30 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu). Często odbywają się tam koncerty muzyki klasycznej oraz jazzowej! Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, zwłaszcza, że pogoda nam dopisuje (najczęściej świeci słońce, a jak na deszczową Danię, to można opisać jako fenomen pogodowy). Serdecznie pozdrawiamy oraz zapraszamy do Kolding, pachnącego wrzosami oraz orchideami!

Agnieszka Begier i Krzysztof Cenker, Girona (Hiszpania)

Agnieszka Begier i Krzysztof Cenker, Girona (Hiszpania)Do Girony przyjechaliśmy w połowie września. W październiku zaczęliśmy zajęcia na uczelni. Na początku pojawiło się kilka problemów z przedmiotami w języku angielskim – (program który został nam przedstawiony w Polsce nie pokrywał się z przedmiotami wykładanymi na uczelni w Gironie). Na szczęście dzięki miłym i pomocnym pracownikom UDG ( Universitat de Girona) sprawa szybko się wyjaśniła. Uczelnia podzielona jest na dwie części: Campus Barri Vell znajduje się w samym centrum starego miasta, tuż przy przepięknej katedrze i zabytkowych murach obronnych, natomiast druga część czyli Campus Montilivi jest dużo większy i położony w nowej części miasta. Uczelnia oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, nauka języków obcych, zajęcia sportowe). Girona jest dość małym miastem (około 100 tys. mieszkańców), dlatego poruszanie się po mieście nie sprawia problemu. Girona może pochwalić się jedną z najstarszych i najpiękniejszych starówek w Hiszpanii. Miasto położone jest 100 kilometrów od Barcelony, gdzie bez problemu można dotrzeć pociągiem i 30 kilometrów od jednego z najbardziej znanych kurortów na Costa Brava – Lloret de Mar. Erasmus jest wspaniałą przygodą i szansą na nawiązanie nowych znajomości, poznanie obcej kultury oraz dobrą okazja do szlifowania języków obcych.

Magdalena Nowicka i Joanna Binkowska, Barcelona (Hiszpania)

Magdalena Nowicka i Joanna Binkowska, Barcelona (Hiszpania)Barcelona jest to miasto gdzie wszystko może się zdarzyć. Podczas pobytu tutaj spotkało nas mnóstwo niespodzianek i ciekawych sytuacji. Jest to niezapomniane doświadczenie. Można poznać ludzi z całego świata, z różnych kultur, różnych charakterów i języków. Jeśli chodzi o uczelnie, co nas zaskoczyło to fakt jak pracowici są Katalończycy. Egzaminy mamy co tydzień, z każdego przedmiotu. Studiujemy po angielsku i hiszpańsku, wykładowcy są bardzo wyrozumiali i mają do nas sympatyczne nastawienie, szczególnie podczas zajęć w języku hiszpańskim Uczelnia jest bardzo nowoczesna, cały czas coś jest organizowane, jesteśmy bardzo zadowolone. Dzięki społeczności Erasmusów, zawsze jesteśmy poinformowane co, gdzie i kiedy warto odwiedzić. Zachęcamy wszystkich do przyjazdu tutaj!! Visca Barca!

Paulina Pacholska, Barcelona (Hiszpania)

Paulina Pacholska, Barcelona (Hiszpania)W Barcelonie jestem od końca sierpnia. We wrześniu zaczęłam kurs językowy organizowany przez uczelnię a od października normalne wykłady na uczelni. Na zajęciach pojawia się trochę problemów takich jak język wykładowy miał być angielski a jest hiszpański lub co gorsza zamiast hiszpańskiego kataloński. Jednak większość wykładowców jest bardzo miła i pomocna, studenci zwracają się do nic po imieniu co w pierwszej chwili mnie zszokowało. Uczelnia oferuje wiele dodatkowych zajęć poza lekcyjnych jak koszykówka, piłka nożna, kółka fotograficzne czy umożliwia korzystanie z basenu. Minusem jest, że uczenia znajduje się na obrzeżach miasta w bogatej dzielnicy, tak wiec dojazd zajmuje mi godzinę w jedna stronę. Młodzież zarówno hiszpańska jak i inne osoby, które przyjechały na Erasmusa są bardzo miłe i chętne do pomocy. Zwłaszcza rodowici Hiszpanie są strasznie sympatyczni. Bardzo gadatliwi, normalne jest zagadywanie obcych ludzi na ulicach i mówienie im komplementów, nikt nie przejmuje się opinią innych stąd wiele osób ma bardzo krzykliwy styl ubioru czy fryzurę. Najbardziej w tym wyjeździe podoba mi się możliwość szlifowania języków: angielskiego i hiszpańskiego (po 3 miesiącach nauki umiem już się samodzielnie wypowiadać). Oraz wspaniała jest możliwość poznania ludzi z całej Europy rozmowy takie dają dużo więcej niż nauka z książek. Mam nadzieje, że te znajomości przetrwają dłużej niż do zakończenia naszego wyjazdu. Wyjazd ten jest dla mnie wielkim wyzwaniem ponieważ to mój pierwszy raz kiedy wynajmuje pokój i to jeszcze w obcym kraju z obcokrajowcami (w pierwszym mieszkaniu żyłam z 3 francuzami, Niemcem i węgierką a obecnie mieszkam z czwórką Włochów). Bardzo zachęcam wszystkich do udziału w programie Erasmus!

źródło: http://www.erasmus.org.pl/