Delegacja EUB na Narodowym Kongresie Nauki

W dniach 23 i 24 lutego odbyła się w Poznaniu konferencja programowa pt. Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych. Organizatorem, w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno w sesjach plenarnych jak i w posiedzeniach grup roboczych aktywnie uczestniczyli pracownicy naszej Uczelni. W pierwszym dniu sesji słuchaczami wykładu nt. Międzynarodowych trendów w zakresie wspierania doskonałości naukowej byli profesorowie Tomasz Budnikowski, Ryszard Świekatowski oraz Włodzimierz Kaczocha. W godzinach popołudniowych wszyscy oni bardzo aktywnie uczestniczyli w seminarium zatytułowanym: Kryteria doskonałości naukowej. Dyskusję, w której uczestniczyli przedstawiciele nauk społecznych, zorganizowano w formule Chatham House (zasada zezwalająca na upublicznianie informacji uzyskanych podczas niejawnych spotkań i debat pod warunkiem nieujawniania tożsamości uczestników zebrania). Grupie tej przewodniczyła profesor Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, która także zaprezentowała wyniki obrad zespołu. Do najważniejszych należy zaliczyć: podniesienie jakości publikacji naukowych, poddanie ich uczciwej, a nie grzecznościowej ocenie i jawność ocen. Kontrowersje w grupie wzbudziła rola eksperta. Nie kwestionując jego roli nie osiągnięto porozumienia odnośnie sposobu jego wyboru. Zgodzono się natomiast co do ograniczonej przydatności indeksu Hirscha (miernik wykazujący znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek) podczas oceny młodych pracowników. Niepokój budzą – jak wskazano – powtarzające się doniesienia o plagiatach. Zdarzają się one – jak podkreślił w dyskusji prof. Budnikowski – także nierzadko w Niemczech.

W drugim dniu konferencji w posiedzeniu poświęconemu finansowaniu badań naukowych w kontekście wspierania doskonałości naukowej Uczelnię reprezentował prof. .Piotr Kalka.

Posted in Bez kategorii.